Tietosuojalauseke

Me Red Tail Mediassa (ja Lähimediassa, Red Tail Median kumppaniyhtiössä) pidämme huolta yksityisyydestäsi ja tarjoamme sinulle turvallisen käyttökokemuksen. Haluamme ymmärtää tarpeitasi ja mielenkiinnonkohteitasi sekä kehittää sinua kiinnostavaa palvelukokonaisuutta. Keräämme tietoa, jotta voimme tietoon perustuen tarjota parempia ja toimivampia palveluita niin blogipalvelun lukijoille ja kirjoittajille kuin mainostaja-asiakkaillemme.

Tietosuojakuvauksessamme kerromme, miten Red Tail Media ja sen palveluiden sisältöjä nostavat kumppanit keräävät ja käyttävät henkilötietoja. Meillä ei ole tarkoitus tehdä muutoksia nykyisiin tapoihimme käsitellä tietojasi vaan ainoastaan kuvata tietojenkäsittelyä aiempaa selkeämmin  tietosuojasääntelyn mukaisesti.

Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Tämä tietosuojakuvaus koskee sisältöä nostavia kumppaneitamme, mutta ei muita mahdollisia artikelissa tai kommenteissa linkitettyjä ulkopuolisia sivustoja.


REKISTERINPITÄJÄ:

Red Tail Media  Oy (Y-tunnus:1966549-1)
Vuotie, 00990 HELSINKI
Puh. 045 3553 007

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Janne Kujanen, puh. 045 3553 007, janne.kujanen@redtailmedia.fi

REKISTERÖIDYT HENKILÖT:

Verkkopalvelun  käyttäjät, kuten ilmaislukijat, rekisteröidyt lukijat, mainostajat ja markkinoijat, blogikirjoittajat ja kommentoijat.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET:

 • Palvelun tuottaminen ja toimittaminen mukaan lukien käyttäjäviestintä
 • Markkinointi ja myynti
 • Sähköinen suoraviestimarkkinointi
 • Kehittäminen ja analytiikka
 • Tietojen keräämisen yhteydessä ilmoitetut muut tarkoitukset

HENKILÖTIETORYHMÄT:

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:

 • Nimi ja nimimerkki
 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Tieto tilauksesta, tilaajanumero, maksutapahtumat
 • Verkkopalveluiden käyttöhistoria (kuten kirjautumiset, tunnuksien luomiset, koejaksot, tilaukset, maksumuuriosumat, tapahtumien ajankohdat, käytetyt IP-osoitteet)
 • Viestihistoria esimerkiksi koskien rekisteröidyn Blogijannen ylläpidolle lähettämiä viestejä
 • ja lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa erikseen määritellyt muut palvelujen käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot

Tietoja käsitellään ainoastaan silloin ja siinä määrin kuin se on tarpeellista em. käsittelyn tarkoitusten kannalta.

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE:

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti:

 • perustuen käyttäjän rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä tekemään sopimukseen
 • perustuen rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettuihin etuihin erityisesti palvelun toimittamiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, erityisesti tilaus- ja maksutietojen väliaikainen säilytys maksureskontran ja kirjanpidon toteuttamiseen liittyen

Yksittäisissä tapauksissa henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Ryhmä- tai yritysblogien perustajien osalta tiedot voidaan myös saada rekisterinpitäjällä jo olevista tiedoista.

Muut mahdollisesti käytettävät tietolähteet päivitetään tähän selosteeseen niiden käyttämisen yhteydessä.

TIETOJEN SÄILYTYS:

Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on siihen ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve. Rekisterinpitäjä arvioi säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiinsä henkilötietoihin, ja siltä osin kuin se arvioi tarpeen poistuneen, poistaa henkilötiedot järjestelmistään tai muuttaa ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilyttää niitä turvallisesti ja estää niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Lähtökohtaisesti tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on sopimussuhteessa rekisterinpitäjään. Tämän jälkeenkin tietoja voidaan säilyttää siinä määrin kuin on tarpeen lainsäädännön velvollisuuksien täyttämiseksi ja sen osoittamiseksi, että rekisterinpitäjä on huolehtinut velvollisuuksistaan sopimuksien mukaisesti.

Siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään kuitenkin joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

TIETOJEN LUOVUTUKSET:

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville vastaanottajille siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten:

 • rekisterinpitäjän valitsemat kumppanit,
 • rekisterinpitäjän palveluntarjoajat tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita palveluita varten ja

voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla viranomaiset ja muut tahot, joilla on oikeus saada kyseisiä tietoja.

TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

TIETOJEN SUOJAUS:

Kirjallinen aineisto: kirjallinen aineisto säilytetään kunnes se on tallennettu digitaaliseen muotoon.

Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET:

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö se rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua annettu suostumus

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta: www.tietosuoja.fi

SELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN:

Rekisterinpitäjä voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.